postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Postępowanie upadłościowe – procedura zmierzająca do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Interes grupowy wierzycieli przeważa nad interesami indywidualnymi, co przejawia się między innymi umorzeniem wszelkich postępowań egzekucyjnych, sądowych oraz uniemożliwia ich wszczynanie w trakcie upadłości.

Rozróżniamy dwa rodzaje upadłości:

Upadłość układowa

Tryb postępowania zmierzającego zawarcia układu z Wierzycielami. Tym samym dłużnik musi przekonać – uprawdopodobnić, że wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż w przypadku upadłości likwidacyjnej

Ta forma jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia dłużnika oraz Wierzyciela, ponieważ dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalność, a Wierzyciel odzyska większą kwotę należności.

Upadłość likwidacyjna 

Procedura ukierunkowana jest na sprzedaż majątku dłużnika. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli.
Majątek taki zostaje zabezpieczony i poddany do zarządu syndykowi, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza wraz z oszacowanie całej masy upadłości.
Następnie sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo zawarty jest opis, jak będzie odbywała się sprzedaż poszczególnych składników majątku.

NIezależnie od rodzaju postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w największym stopniu.

Zakres usługi

  • Doradztwo w zakresie procesu optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • Obsługa dłużnika ubiegajacego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź ogłoszenie upadłości
  • Obsługa wierzyciela wnioskującego o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • Obsługa pozostałych podmiotów zaangażowanych w postępowanie upadłościowe (inwestorzy, nadzorcy sądowi, syndyk)

Postępowanie upadłościowe wymaga mądrych decyzji

Zadzwoń! Profesjonalne doradztwo. Kompleksowa obsługa.