Jak sprzedać dług? – cesja wierzytelności

Chcesz odzyskać płynność finansową lub polepszyć swoją sytuację płatniczą? Szukasz sposobu na odzyskanie należności od dłużnika? Jeżeli zależy ci na szybkim rozwiązaniu problemów finansowych, skorzystaj z możliwości sprzedaży długu podmiotowi trzeciemu.

Jak sprzedać dług? Cesja wierzytelności

Jednym ze sposobów na sprzedaż długu jest sporządzenie umowy cywilnoprawnej, której skutkiem jest zmiana wierzyciela, tzw. cesja wierzytelności. Każde zobowiązanie kreuje określone prawa i obowiązki między stronami – w tym wypadku wierzycielem i dłużnikiem. Wierzyciel ma prawo do domagania się spłaty należności, zaś dłużnik ma obowiązek spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie. Owa powinność dłużnika nosi nazwę długu.

Biorąc pod uwagę interesy obydwu stron zmiana wierzyciela może nastąpić bez zgody dłużnika, a co za tym idzie stroną umowy może stać się, np. firma skupująca długi.

Jak sprzedać dług? Zmiana wierzyciela

Po wyznaczeniu nowego wierzyciela cedent (podmiot przekazujący posiadane prawa) przelewa wierzytelność na cesjonariusza, który od tego momentu jest nowym wierzycielem dłużnika. Firma skupująca długi przejmuje obowiązki wierzyciela, a dłużnik ciągle pozostaje dłużnikiem. 

Jedyną zmianą dla strony dłużniczej jest to, że musi spłacić należność nowemu wierzycielowi.
Zgodnie z Art. 509 Kodeksu Cywilnego &2 Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Umowa cesji – skup długów bez tajemnic

Cesja wierzytelności może przyjąć dowolną formę. Jedynym warunkiem jest to, że umowy potwierdzone pismem muszą być dokonane w formie pisemnej.
W zależności od ustaleń między cedentem a cesjonariuszem umowa może być odpłatna lub nieodpłatna. 

Jak sprzedać dług i kiedy można zawrzeć umowę?

Jak sprzedać dług i kiedy można zawrzeć umowę?

  • Pomimo że zgoda dłużnika na dokonanie cesji nie jest wymagana, musi on zostać poinformowany o jej zawarciu.
  • Aż do momentu, kiedy obowiązki wierzyciela przejmie firma skupująca długi, dłużnik może zrealizować świadczenie na rzecz pierwotnej strony.
  • Firma skupująca długi nie może zostać cesjonariuszem w trzech przypadkach:

– niezgodność z prawem  

W przypadku naruszenia rudymentarnych przepisów, np. prawa do pierwokupu czy wynagrodzenia za pracę

– sprzeczność z zastrzeżeniem umownym

Jeżeli strony zastrzegłyby, że niemożliwa jest zmiana wierzyciela.

– rozbieżność z właściwością zobowiązania

W momencie, gdy świadczenie ma charakter osobisty, np. roszczenie o ochronę dóbr osobistych.

Jak sprzedać dług – na to uważaj!

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności jest czymś więcej niż wymogiem formalnym. Dłużnik, który nie dostał informacji, że obowiązki wierzyciela przejęła firma skupująca długi, może spłacić dług dotychczasowemu wierzycielowi. Dłużnik, który nie miał świadomości przeniesienia wierzytelności, i zapłacił dług dotychczasowemu wierzycielowi, dokonał formalnej spłaty należności.   Co za tym idzie, nabywca nie może żądać zapłaty od dłużnika, a wszelkie roszczenia finansowe powinien kierować do pierwotnego właściciela.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację