Sprzedaż długu, zwana również cesją wierzytelności, to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Oznacza to, że dotychczasowy wierzyciel (cedent) przestaje być wierzycielem, a jego miejsce zajmuje nowy wierzyciel (cesjonariusz). Dlaczego warto sprzedać dług? Sprzedaż długu może być korzystna dla obu stron transakcji. Dla cedenta oznacza to możliwość odzyskania części lub całości wierzytelności, nawet jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania. Dla cesjonariusza oznacza to możliwość nabycia wierzytelności po niższej […]

czytaj więcej..

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika? – Zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty równowartości kwoty 40 EUR, jako rekompensaty za poniesione koszty, związane z odzyskiwaniem należności. Wskazana kwota jest opłatą zryczałtowaną, co w najprostszym ujęciu oznacza, że w całości jest doliczana do kwoty zobowiązania, bez konieczności wykazywania, jakie koszty w związku z windykacją zostały rzeczywiście poniesione, czyli przedstawiania rachunków oraz innych […]

czytaj więcej..

Cena zakupu Cena zakupu długu (wierzytelności) zależy od formy jego udokumentowania, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku. Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

czytaj więcej..

Stała kontrola należności Monitoring faktur polega na stałej kontroli należności, aktualizowaniu listy faktur i wpływających płatności, przypominaniu kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty. Równolegle do działań sprawczych prowadzone są czynności analityczne, mające na celu ustalenie efektywności prowadzonych działań, szybkie reagowanie na zagrożenia i ich eliminację bądź redukcję. Usługa monitoringu należności i bieżącej kontroli wpływów poprzedzona i/lub połączona z wywiadem gospodarczym, a także windykacją polubowną pozwala na zachowanie płynności finansowej i zdolności inwestycyjnej firmy.   Przejdź […]

czytaj więcej..

Usługa monitoringu należności skierowana jest przede wszystkim do podmiotów posiadających większą ilość kontrahentów, zwłaszcza gdy faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności. Nawet niewielkie opóźnienia poszczególnych płatności mogą poważnie zachwiać równowagę finansową firmy. Większość firm zmuszona jest wówczas korzystać z finansowania zewnętrznego, co podnosi koszty, a w konsekwencji zmniejsza rentowność firmy. Co więcej, odzyskana stabliność finansowa jest tylko pozorna i w przypadku powtarzających się zaburzeń płatniczych prowadzi do poważnych problemów. […]

czytaj więcej..

Rynek podmiotów, zajmujących się odzyskiwaniem należności, jest bardzo pojemny. Osoba wierzyciela stoi zatem przed trudnym wyborem i koniecznością dokonania selekcji profesjonalnych firm, zajmujących się windykacją. Przy wyborze firmy należy powziąć pewne dane, niezbędne do prawidłowego podjęcia decyzji o powierzeniu prowadzenia sprawy danemu podmiotowi. Te dane to informacje o samym przedsiębiorstwie, sposobie jego działania, a także dane dotyczące umowy prowadzenia windykacji.    Istotne jest […]

czytaj więcej..

Branża transportowa ma to do siebie, że zdarzają się opóźnienia przy zapłacie faktury za wykonaną usługę. Istotne jest to, aby wierzyciel właściwie zareagował, zanim taka praktyka wpłynie na finanse jego przedsiębiorstwa. Przewoźnicy oraz spedytorzy powinni mieć na uwadze to, że przepisy prawne zawsze są po ich stronie.  Windykacja, jak i postępowanie sądowe, mogą być prowadzone na terenie Rzeczypospolitej zarówno przeciwko firmie zagranicznej, wywodzącej się z Unii Europejskiej, jak i tej spoza […]

czytaj więcej..

Na rynku coraz więcej firm oferuje usługi w zakresie wykupu długu. Aby korzystnie sprzedać wierzytelność należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii: bezpłatna wycena: w przeciwnym razie wierzyciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, weryfikacja dokumentów w 24 h: dzięki czemu wierzyciel stosunkowo szybko uzyska odpowiedź o wykupienie długu, przelew zaraz po pozytywnej weryfikacji: co oznacza, że wierzyciel nie musi czekać tygodniami na przelew z zapłatą.

czytaj więcej..

Koszt monitoringu płatności zależy od wielu czynników. Podstawowe to: wielkość firmy, liczba kontrahentów, obroty i koszty. Nie bez znaczenia jest również fakt wdrożonych procedur zarządzania ryzykiem w firmie w pozostałych strukturach. Lex Legis Group obsługuje zarówno mikro, małe, średnie jak i duże firmy z różnych branż, o różnej specyfice działania, dlatego każda wycena usługi jest indywidualna i poprzedzona analizą. W celu uzyskania najwyższej efektywności, zakres i forma usługi muszą […]

czytaj więcej..

Koszt windykacji polubownej Usługi windykacyjne rozliczane są najczęściej w formie prowizji od odzyskanych należności. Wysokość prowizji zależy od wielu czynników i waha się od 3 do 50%. Czynnikiem decydującym jest wiek odzyskiwanego długu. Od tego bowiem w głównej mierze zależy skuteczność postępowania windykacyjnego. Duże znaczenie ma również rodzaj wierzytelności oraz kwota należności.

czytaj więcej..

Etyka i prawo Wywiad gospodarczy dokonywany jest zgodnie z zasadami etyki i prawem.

czytaj więcej..

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu. Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej. Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń […]

czytaj więcej..

Czy sprzedaż długu jest legalna? Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, w którym wierzyciel podejmie decyzje o sprzedaży wierzytelności może przedmiotowy dług wystawić ma sprzedaż. Na sprzedaż wierzytelności gównie decydują się banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne które sprzedają długi swoich kontrahentów firmom zajmującym sie zarządzającym […]

czytaj więcej..

Monitoring wierzytelności to nieodłączna część świadomego zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wierzytelnościami redukuje ukryte koszty związane z utrzymywaniem nieopłaconej należności oraz obniża koszty bieżącej obsługi klientów. W ciągu ostatnich lat z powodu zatorów płatniczych coraz więcej firm decyduje się na finansowanie zewnętrzne, które nie jest związane z inwestowaniem, a jest jedynie walką o przetrwanie. W przypadku przeciągających się opóźnień wpływów zmniejsza się rentowność przedsiębiorstwa, gdyż finansowanie zewnętrzne to dodatkowy koszt. Z chwilą gdy opóźnienia […]

czytaj więcej..

Świadoma decyzja Pojęcie monitoringu faktur często używane jest zamiennie z pojęciem windykacji należności. Nie są to jednak te same usługi. Monitoring należności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy poprzez bieżący pomiar ryzyka, uniknięcie zatorów płatniczych i umożliwienie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Praktyka pokazuje, że stała opieka nad portfelem należności nie tylko pozwala świadomie zarządzać ryzykiem, ale zwiększa również dyscyplinę płatniczą kontrahentów, co minimalizuje liczbę wierzytelności, które wymagają podjęcia działań windykacyjnych. W uproszczeniu można przyjąć, że monitoring płatności trwa […]

czytaj więcej..

Wiele firm obawia się korzystania z usługi monitoringu faktur. Niepotrzebnie! Usługa monitoringu należności poprawia relacje biznesowe, ponieważ eliminowana jest większość nieporozumień. Przy odroczonych płatnościach wielokrotnie brak wpływu nie jest związany ze złą wolą kontrahenta, a zwykłym zapomnieniem, czy też zgubieniem faktury. Przypominanie o zbliżającym się terminie płatności jest bardzo dobrze postrzegane przez kontrahentów i w większości przypadków poprawia reputację firmy, jako świadomego i rzetelnego partnera biznesowego. Kontrahenci […]

czytaj więcej..

Raport handlowo-gospodarczy stanowi nieodłączną część wywiadu gospodarczego. Wywiad gospodarczy, ze względu na szerokie zastosowanie, powinien być przeprowadzony na podstawie możliwie największej liczby niezależnych źródeł informacji. Stąd też pewne informacje, przy braku wiedzy specjalistycznej, mogą okazać się niezrozumiałe bądź niejasne. Dlatego na pierwszej stronie raportu znajduje się podsumowanie najistotniejszych parametrów oraz rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego. Dzięki temu, nawet bez specjalistycznej wiedzy i znajomości branżowej nomenklatury, otrzymane informacje są jednoznaczne i zrozumiałe.

czytaj więcej..

Definicja Monitoring faktur (monitoring płatności, monitoring należności, monitoring wierzytelności) to usługa z zakresu świadomego zarządzania ryzykiem. W zakres usługi wchodzi identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem oraz monitorowanie i kontrola ryzyka. Istotą usługi jest prewencja i wczesne rozpoczynanie działań, mające na celu poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów. Należności są nadzorowane od chwili wystawienia faktury, aby nie dopuścić do przekroczenia wyznaczonego terminu zapłaty. Przejdź do usługi Monitoring faktur Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania […]

czytaj więcej..

Co to jest windykacja terenowa? –  najczęściej przeprowadzana jest w sytuacji, gdy dłużnik nie reaguje na telefony, maile, wezwanie do zapłaty wysyłane pocztą. Polega na przeprowadzaniu wizyt w miejscu zamieszkania, pobytu, pracy czy siedzibie firmy. Jest skutecznym i często wykorzystywanym narzędziem w trakcie windykacji należności. Jakie korzyści daje windykacja terenowa?   Należy zauważyć, że poza możliwością bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, jest także sposobem na ustalenie wielu ważnych faktów dotyczących sytuacji majątkowej dłużnika, […]

czytaj więcej..

Definicja Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji podmiotom gospodarczym.

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację