FAQ | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Monitoring faktur

Co to jest monitoring faktur?

Co to jest monitoring faktur?

Definicja

Monitoring faktur (monitoring płatności, monitoring należności, monitoring wierzytelności) to usługa z zakresu świadomego zarządzania ryzykiem.
W zakres usługi wchodzi identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem oraz monitorowanie i kontrola ryzyka.

Istotą usługi jest prewencja i wczesne rozpoczynanie działań, mające na celu poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów.
Należności są nadzorowane od chwili wystawienia faktury, aby nie dopuścić do przekroczenia wyznaczonego terminu zapłaty.

Przejdź do usługi

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Czy monitoring faktur nie odstrasza kontrahentów?

Czy monitoring faktur nie odstrasza kontrahentów?

Wiele firm obawia się korzystania z usługi monitoringu faktur. Niepotrzebnie!

Usługa monitoringu należności poprawia relacje biznesowe, ponieważ eliminowana jest większość nieporozumień. Przy odroczonych płatnościach wielokrotnie brak wpływu nie jest związany ze złą wolą kontrahenta, a zwykłym zapomnieniem, czy też zgubieniem faktury.

Przypominanie o zbliżającym się terminie płatności jest bardzo dobrze postrzegane przez kontrahentów i w większości przypadków poprawia reputację firmy, jako świadomego i rzetelnego partnera biznesowego. Kontrahenci chętniej informują również z wyprzedzeniem o spodziewanych opóźnieniach w płatności, co pozwala na szybkie reagowanie jeszcze przed wystąpieniem problemów i eliminację zatorów płatniczych.

Jasna sytuacja finansowa pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami poprawia relacje biznesowe i pozwala na zachowanie partnerskich stosunków nawet w warunkach kryzysowych.

Czy monitoring faktur to windykacja?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - czy monitoring faktur to windykacja?

Czy monitoring faktur to windykacja?

Świadoma decyzja

Pojęcie monitoringu faktur często używane jest zamiennie z pojęciem windykacji należności. Nie są to jednak te same usługi.

Monitoring należności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy poprzez bieżący pomiar ryzyka, uniknięcie zatorów płatniczych i umożliwienie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Praktyka pokazuje, że stała opieka nad portfelem należności nie tylko pozwala świadomie zarządzać ryzykiem, ale zwiększa również dyscyplinę płatniczą kontrahentów, co minimalizuje liczbę wierzytelności, które wymagają podjęcia działań windykacyjnych.

W uproszczeniu można przyjąć, że monitoring płatności trwa do chwili przeterminowania należności. W rzeczywistości jednak może trwać również po tym okresie, jeśli pozwala na to sytuacja przedsiębiorstwa i wynika to ze świadomej decyzji wierzyciela.

Przejdź do usługi

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Czy monitoring wierzytelności naprawdę się opłaca?

Czy monitoring wierzytelności naprawdę się opłaca?

Monitoring wierzytelności to nieodłączna część świadomego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie wierzytelnościami redukuje ukryte koszty związane z utrzymywaniem nieopłaconej należności oraz obniża koszty bieżącej obsługi klientów.

W ciągu ostatnich lat z powodu zatorów płatniczych coraz więcej firm decyduje się na finansowanie zewnętrzne, które nie jest związane z inwestowaniem, a jest jedynie walką o przetrwanie. W przypadku przeciągających się opóźnień wpływów zmniejsza się rentowność przedsiębiorstwa, gdyż finansowanie zewnętrzne to dodatkowy koszt. Z chwilą gdy opóźnienia we wpływach przedłużają się lub kontrahent staje się niewypłacalny, dochodzi do efektu domino, z którym wiekszość firm nie jest w stanie sobie już wówczas poradzić.

Patrząc w tych kategoriach monitoring należności nie powinien być rozpatrywany w kategoriach opłacalności. Należy go traktować raczej jak must-have obecnej sytuacji rynkowej.

Praktyka pokazuje, że monitoring należności poprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów, a tym samym pozwala na zachowanie płynności finansowej i uniknięcie konieczności finansowania zewnętrznego. Zarządzanie ryzykiem i związana z tym bieżąca analiza pozwala na szybkie reagowanie i redukuje do minimum liczbę należności trudno ściągalnych.

Ile kosztuje monitoring płatności?

Ile kosztuje monitoring płatności?

Koszt monitoringu płatności zależy od wielu czynników. Podstawowe to: wielkość firmy, liczba kontrahentów, obroty i koszty. Nie bez znaczenia jest również fakt wdrożonych procedur zarządzania ryzykiem w firmie w pozostałych strukturach.

Lex Legis Group obsługuje zarówno mikro, małe, średnie jak i duże firmy z różnych branż, o różnej specyfice działania, dlatego każda wycena usługi jest indywidualna i poprzedzona analizą. W celu uzyskania najwyższej efektywności, zakres i forma usługi muszą być adekwatne do danego sektora rynku i wielkości przedsiębiorstwa, a także sektora, w którym działają kontrahenci.

Wiele firm próbuje prowadzić monitoring faktur wewnątrz przedsiębiorstwa. Mimo rzetelności działań i zaangażowaniu pracowników rozwiązanie takie okazuje się jednak często dużo mniej efektywne, z powodu wybiórczego postrzegania rynku. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach kontrahent działa w nieco innym sektorze rynku i na jego płynność finansową mają wpływ inne czynniki.

 

Kiedy warto korzystać z monitoringu należności?

Kiedy warto korzystać z monitoringu należności?

Usługa monitoringu należności skierowana jest przede wszystkim do podmiotów posiadających większą ilość kontrahentów, zwłaszcza gdy faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności.

Nawet niewielkie opóźnienia poszczególnych płatności mogą poważnie zachwiać równowagę finansową firmy. Większość firm zmuszona jest wówczas korzystać z finansowania zewnętrznego, co podnosi koszty, a w konsekwencji zmniejsza rentowność firmy. Co więcej, odzyskana stabliność finansowa jest tylko pozorna i w przypadku powtarzających się zaburzeń płatniczych prowadzi do poważnych problemów.

W przypadku układu hierarchicznego, w którym wpływ należności uzależniony jest od stabilności finansowej kilku innych podmiotów, w chwili pojawienia się zatoru płatniczego szybkie reagowanie jest warunkiem decydującym o istnieniu przedsiębiorstwa.

Przejdź do usługi

Na czym polega monitoring faktur?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - na czym polega monitoring faktur

Na czym polega monitoring faktur?

Stała kontrola należności

Monitoring faktur polega na stałej kontroli należności, aktualizowaniu listy faktur i wpływających płatności, przypominaniu kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty.

Równolegle do działań sprawczych prowadzone są czynności analityczne, mające na celu ustalenie efektywności prowadzonych działań, szybkie reagowanie na zagrożenia i ich eliminację bądź redukcję.

Usługa monitoringu należności i bieżącej kontroli wpływów poprzedzona i/lub połączona z wywiadem gospodarczym, a także windykacją polubowną pozwala na zachowanie płynności finansowej i zdolności inwestycyjnej firmy.

Przejdź do usługi

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczana na fakturze, przekazująca wiadomość o firmie, która monitoruje wpływy i została uprawniona do kontaktu w sprawie faktury.

Jest to czytelna wiadomość dla odbiorcy, że płatność we wskazanym na fakturze terminie jest dla wierzyciela ważna.

Statystyki pokazują, że używanie pieczęci prewencyjnej działa motywująco na kontrahentów i tym samym znacznie ogranicza liczbę przeterminowanych należności.

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

W jaki sposób monitoring płatności poprawia płynność finansową?

W jaki sposób monitoring płatnosci poprawia płynność finansową?

Monitoring płatności zapewnia płynność finansową głównie poprzez stały kontakt z kontrahentami, przypominanie im o zbliżających się terminach płatności, szczególnie w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Doświadczenia naszych Klientów pokazują, że prowadzony przez nas monitoring faktur znacznie poprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Dzięki utrzymywaniu relacji partnerskich kontrahenci chętniej informują również o spodziewanych opóźnieniach w płatności jeszcze przed terminem wymagalności, co pozwala na szybkie wdrożenie działań zapobiegawczych.

Prowadzone przez nas bieżące analizy wpływów pozwalają eliminować ukryte koszty związane z finansowaniem nieopłaconych w terminie należności oraz na podejmowanie świadomych działań przed wystąpieniem problemów płatniczych kontrahentów. Dzięki monitoringowi faktur liczba należności trudno ściągalnych jest ograniczona do minimum, podobnie jak liczba działań windykacyjnych.

Skup długów

Co dla dłużnika oznacza sprzedaż wierzytelności ?

Co dla dłużnika oznacza sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to pojęcie nieznane wielu konsumentom, z kolei jest często spotykane w nomenklaturze finansowej.


Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią.


Co istotne przeniesienie wierzytelności nie wymaga udziału dłużnika ani jego zgody, ponieważ jego sytuacja pozostaje niezmienna, następuje tylko zmiana Wierzyciela. Tym samym na nabywcę wierzytelności, razem z wierzytelnością główną, przechodzą wszelkie związane z nią prawa m.in. roszczenie o zaległe odsetki.

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Co zrobić, gdy emitent nie wykupił obligacji?

Co zrobić, gdy emitent nie wykupił obligacji?

Niewykupienie w terminie przez emitenta obligacji oznacza, że po stronie wierzyciela powstaje roszczenie do wykupienia przez dłużnika obligacji. Niezaprzeczalnie, gdy emitent nie wykupił obligacji, to inwestor musi podjąć kroki, aby odzyskać należne mu środki.

W praktyce może się okazać, że jest to zadanie dość trudne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego warto rozważyć proponowaną przez nas alternatywę. W ramach naszych usług oferujemy skup obligacji inwestorskich.

MASZ PYTANIE?

Wypełnij formularz
lub zadzwoń

Czy warto sprzedać wierzytelność?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - czy warto sprzedać wierzytelność

Czy warto sprzedać wierzytelność?

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu.

Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej.

Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc).

Ze względu na fakt, że skupem wierzytelności zajmują się podmioty o dużym doświadczeniu w windykacji, na zmianie wierzyciela zyskuje również dłużnik. Profesjonalne podejście nabywcy długu pozwala w większości wypadków na podpisanie ugody na dogodnych dla stron i realnych do realizacji warunkach.

Cena skupu wierzytelności

Cena jaką można uzyskać ze sprzedaży wierzytelności zależy od formy jej udokumentowanie, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku.
Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

Przejdź do usługi

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Jak korzystnie sprzedać wierzytelność?

Jak korzystnie sprzedać wierzytelność?

Na rynku coraz więcej firm oferuje usługi w zakresie wykupu długu. Aby korzystnie sprzedać wierzytelność należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

  • bezpłatna wycena: w przeciwnym razie wierzyciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty,
  • weryfikacja dokumentów w 24 h: dzięki czemu wierzyciel stosunkowo szybko uzyska odpowiedź o wykupienie długu,
  • przelew zaraz po pozytywnej weryfikacji: co oznacza, że wierzyciel nie musi czekać tygodniami na przelew z zapłatą.

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Na czym polega sprzedaż długu?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - na czym polega sprzedaz dlugu

Na czym polega sprzedaż długu?

Sprzedaż długu, zwana również cesją wierzytelności, to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Oznacza to, że dotychczasowy wierzyciel (cedent) przestaje być wierzycielem, a jego miejsce zajmuje nowy wierzyciel (cesjonariusz).

Dlaczego warto sprzedać dług?

Sprzedaż długu może być korzystna dla obu stron transakcji. Dla cedenta oznacza to możliwość odzyskania części lub całości wierzytelności, nawet jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania. Dla cesjonariusza oznacza to możliwość nabycia wierzytelności po niższej cenie niż jej wartość nominalna.

Jak sprzedać dług?

Sprzedaż długu odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Umowa ta powinna zawierać następujące informacje:

Przejdź do usługi

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat skupu długów?

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Skup weksli

Co to jest weksel in blanco?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco?

Definicja

Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny. Jest to weksel podpisany, ale niewypełniony lub celowo wypełniony tylko w części.
Podpisany weksel in blanco, który zawiera upoważnienie odbiorcy do jego wypełnienia może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań wystawcy.

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa (zwana również porozumieniem wekslowym) określa warunki wypełnienia weksla in blanco. Dokument ten stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwym wypełnieniem weksla in blanco.

Co to jest weksel trasowany?

Co to jest weksel trasowany?

Definicja

Weksel trasowany (trata) to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty.

Wystawca weksla wskazuje osobę (instytucję, firmę), która ma zapłacić określoną kwotę na rzecz konkretnego wierzyciela. Beneficjentem może być sam wystawca dokumentu.

Co to jest weksel?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel - bezwarunkowe zobowiązanie

Co to jest weksel?

Definicja

Weksel to papier wartościowy, ściśle określony przez prawo wekslowe. Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie jednej strony do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Regulacje prawne

Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Funkcje weksla

Czy weksel można sprzedać?

Czy weksel można sprzedać?

Weksel jak najbardziej można sprzedać – wystawcy weksla mogą zdecydować się na jego sprzedaż. Przede wszystkim skupowi podlegają weksle in blanco, weksle własne, stanowiące zabezpieczenie umowy cywilnoprawnej.

Sprzedaż weksla to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy wystawca chce szybko odzyskać środki, nie ma czasu na prowadzenie działań windykacyjnych, a dłużnik nie reaguje na wezwania do wykupu weksla.

Jak dochodzić roszczeń z weksla?

Jak dochodzić roszczeń z weksla?

Szybka i prosta egzekucja

Windykacja należności na drodze sądowej jest skomplikowana i czasochłonna. Wiąże się też z dużym nakładem finansowym. To najważniejsze czynniki, które często utrudniają, a wręcz uniemożliwiają dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane.
Wyjątkiem są roszczenia z weksla. Ich odzyskiwanie należy bowiem do najszybszych i najprostszych.
Posiadanie weksla umożliwia szybką egzekucję należności, ponieważ dla roszczeń w z weksla ma zastosowanie postępowanie nakazowe.

Właściwość sądu

Pozew w sprawie dochodzenia roszczeń z weksla może być skierowany albo do sądu, którego siedziba odpowiada określonemu miejscu zapłaty albo siedzibie dłużnika.

Postępowanie nakazowe

Podczas składania pozwu w sprawie roszczenia z weksla należy wyraźnie domagać się rozpoznania sprawy w trybie postępowania nakazowego.
W przypadku braku takich wytycznych sąd nie ma obowiązku stosowania tego trybu.
 
Do pozwu musi być dołączony oryginał weksla, stanowiący wymóg formalny złożenia pozwu (art. 485 KPC).
W przypadku braku załączenia oryginału powód zostaje wezwany do uzupełnienia tego braku formalnego, pod rygorem zwrotu pozwu (art. 130 KPC).
 
Wszczęcie postępowania nakazowego następuje po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
Sprawdzeniu podlega przede wszystkim prawdziwość dokumentu oraz jego treść.
 
Jeśli dokument jest oryginalny i został sporządzony prawidłowo, a jego treść nie wzbudza wątpliwości, zostaje wydany nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty

Zgodnie z art. 491 KPC wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości, wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla może być w formie skróconej umieszczony na jego odpisie.

Nakaz zapłaty jest skutecznym narzędziem na drodze odzyskiwania należności. Stanowi również podstawę do zabezpieczenia roszczenia, np. poprzez hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika lub zajęcie jego wynagrodzenia za pracę. Co więcej, nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia już w momencie jego wydania. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zabezpieczenia zanim wyrok posiadać będzie klauzulę wykonalności.

Jak sprzedać weksel?

Jak sprzedać weksel?

Środki pieniężne w pewnym sensie są zamrożone w wekslu. Aby sprzedać weksel należy zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy, która zaproponuje najlepsze warunki odkupu.

Pierwszym etapem sprzedaży weksla jest jego weryfikacja. Następnie przeprowadzana jest wycena, z tymże na tym etapie brane są pod uwagę różne aspekty. Do transakcji dochodzi dopiero w momencie, gdy obie strony się na nią zdecydują.

Kiedy roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu?

Bez względu na rodzaj weksla, roszczenie wekslowe nie może trwać w nieskończoność.

Kwestie przedawnienia reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia płatności wekslu.

Posiadacz wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem jednego roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” licząc od dnia płatności.

Natomiast roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty z wekslu do odpowiedzialności sądowej.

Na czym polega skup weksli?

Na czym polega skup weksli?

Weksel stanowi rodzaj zabezpieczenia, a także skuteczne narzędzie dochodzenia roszczeń. Prowadzony skup weksli to oferta dla osób, które chcą sprzedać weksel. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie środków jeszcze przed terminem płatności, wskazanym na wekslu, dodatkowo stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązała się ze swojego zobowiązania.

Skup wierzytelności to sposób na zaoszczędzenie czasu oraz nerwów, podczas dochodzenia roszczeń.

 

Skup wierzytelności

Co dla dłużnika oznacza sprzedaż wierzytelności ?

Co dla dłużnika oznacza sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to pojęcie nieznane wielu konsumentom, z kolei jest często spotykane w nomenklaturze finansowej.


Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią.


Co istotne przeniesienie wierzytelności nie wymaga udziału dłużnika ani jego zgody, ponieważ jego sytuacja pozostaje niezmienna, następuje tylko zmiana Wierzyciela. Tym samym na nabywcę wierzytelności, razem z wierzytelnością główną, przechodzą wszelkie związane z nią prawa m.in. roszczenie o zaległe odsetki.

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Co to jest weksel in blanco?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco?

Definicja

Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny. Jest to weksel podpisany, ale niewypełniony lub celowo wypełniony tylko w części.
Podpisany weksel in blanco, który zawiera upoważnienie odbiorcy do jego wypełnienia może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań wystawcy.

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa (zwana również porozumieniem wekslowym) określa warunki wypełnienia weksla in blanco. Dokument ten stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwym wypełnieniem weksla in blanco.

Co to jest weksel trasowany?

Co to jest weksel trasowany?

Definicja

Weksel trasowany (trata) to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty.

Wystawca weksla wskazuje osobę (instytucję, firmę), która ma zapłacić określoną kwotę na rzecz konkretnego wierzyciela. Beneficjentem może być sam wystawca dokumentu.

Co to jest weksel?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel - bezwarunkowe zobowiązanie

Co to jest weksel?

Definicja

Weksel to papier wartościowy, ściśle określony przez prawo wekslowe. Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie jednej strony do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Regulacje prawne

Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Funkcje weksla

Co zrobić, gdy emitent nie wykupił obligacji?

Co zrobić, gdy emitent nie wykupił obligacji?

Niewykupienie w terminie przez emitenta obligacji oznacza, że po stronie wierzyciela powstaje roszczenie do wykupienia przez dłużnika obligacji. Niezaprzeczalnie, gdy emitent nie wykupił obligacji, to inwestor musi podjąć kroki, aby odzyskać należne mu środki.

W praktyce może się okazać, że jest to zadanie dość trudne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego warto rozważyć proponowaną przez nas alternatywę. W ramach naszych usług oferujemy skup obligacji inwestorskich.

MASZ PYTANIE?

Wypełnij formularz
lub zadzwoń

Czy warto sprzedać wierzytelność?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - czy warto sprzedać wierzytelność

Czy warto sprzedać wierzytelność?

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu.

Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej.

Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc).

Ze względu na fakt, że skupem wierzytelności zajmują się podmioty o dużym doświadczeniu w windykacji, na zmianie wierzyciela zyskuje również dłużnik. Profesjonalne podejście nabywcy długu pozwala w większości wypadków na podpisanie ugody na dogodnych dla stron i realnych do realizacji warunkach.

Cena skupu wierzytelności

Cena jaką można uzyskać ze sprzedaży wierzytelności zależy od formy jej udokumentowanie, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku.
Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

Przejdź do usługi

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Czy weksel można sprzedać?

Czy weksel można sprzedać?

Weksel jak najbardziej można sprzedać – wystawcy weksla mogą zdecydować się na jego sprzedaż. Przede wszystkim skupowi podlegają weksle in blanco, weksle własne, stanowiące zabezpieczenie umowy cywilnoprawnej.

Sprzedaż weksla to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy wystawca chce szybko odzyskać środki, nie ma czasu na prowadzenie działań windykacyjnych, a dłużnik nie reaguje na wezwania do wykupu weksla.

Jak dochodzić roszczeń z weksla?

Jak dochodzić roszczeń z weksla?

Szybka i prosta egzekucja

Windykacja należności na drodze sądowej jest skomplikowana i czasochłonna. Wiąże się też z dużym nakładem finansowym. To najważniejsze czynniki, które często utrudniają, a wręcz uniemożliwiają dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane.
Wyjątkiem są roszczenia z weksla. Ich odzyskiwanie należy bowiem do najszybszych i najprostszych.
Posiadanie weksla umożliwia szybką egzekucję należności, ponieważ dla roszczeń w z weksla ma zastosowanie postępowanie nakazowe.

Właściwość sądu

Pozew w sprawie dochodzenia roszczeń z weksla może być skierowany albo do sądu, którego siedziba odpowiada określonemu miejscu zapłaty albo siedzibie dłużnika.

Postępowanie nakazowe

Podczas składania pozwu w sprawie roszczenia z weksla należy wyraźnie domagać się rozpoznania sprawy w trybie postępowania nakazowego.
W przypadku braku takich wytycznych sąd nie ma obowiązku stosowania tego trybu.
 
Do pozwu musi być dołączony oryginał weksla, stanowiący wymóg formalny złożenia pozwu (art. 485 KPC).
W przypadku braku załączenia oryginału powód zostaje wezwany do uzupełnienia tego braku formalnego, pod rygorem zwrotu pozwu (art. 130 KPC).
 
Wszczęcie postępowania nakazowego następuje po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
Sprawdzeniu podlega przede wszystkim prawdziwość dokumentu oraz jego treść.
 
Jeśli dokument jest oryginalny i został sporządzony prawidłowo, a jego treść nie wzbudza wątpliwości, zostaje wydany nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty

Zgodnie z art. 491 KPC wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości, wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla może być w formie skróconej umieszczony na jego odpisie.

Nakaz zapłaty jest skutecznym narzędziem na drodze odzyskiwania należności. Stanowi również podstawę do zabezpieczenia roszczenia, np. poprzez hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika lub zajęcie jego wynagrodzenia za pracę. Co więcej, nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia już w momencie jego wydania. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zabezpieczenia zanim wyrok posiadać będzie klauzulę wykonalności.

Jak korzystnie sprzedać wierzytelność?

Jak korzystnie sprzedać wierzytelność?

Na rynku coraz więcej firm oferuje usługi w zakresie wykupu długu. Aby korzystnie sprzedać wierzytelność należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

  • bezpłatna wycena: w przeciwnym razie wierzyciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty,
  • weryfikacja dokumentów w 24 h: dzięki czemu wierzyciel stosunkowo szybko uzyska odpowiedź o wykupienie długu,
  • przelew zaraz po pozytywnej weryfikacji: co oznacza, że wierzyciel nie musi czekać tygodniami na przelew z zapłatą.

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Jak sprzedać weksel?

Jak sprzedać weksel?

Środki pieniężne w pewnym sensie są zamrożone w wekslu. Aby sprzedać weksel należy zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy, która zaproponuje najlepsze warunki odkupu.

Pierwszym etapem sprzedaży weksla jest jego weryfikacja. Następnie przeprowadzana jest wycena, z tymże na tym etapie brane są pod uwagę różne aspekty. Do transakcji dochodzi dopiero w momencie, gdy obie strony się na nią zdecydują.

Kiedy roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu?

Bez względu na rodzaj weksla, roszczenie wekslowe nie może trwać w nieskończoność.

Kwestie przedawnienia reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia płatności wekslu.

Posiadacz wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem jednego roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” licząc od dnia płatności.

Natomiast roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty z wekslu do odpowiedzialności sądowej.

Na czym polega skup weksli?

Na czym polega skup weksli?

Weksel stanowi rodzaj zabezpieczenia, a także skuteczne narzędzie dochodzenia roszczeń. Prowadzony skup weksli to oferta dla osób, które chcą sprzedać weksel. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie środków jeszcze przed terminem płatności, wskazanym na wekslu, dodatkowo stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązała się ze swojego zobowiązania.

Skup wierzytelności to sposób na zaoszczędzenie czasu oraz nerwów, podczas dochodzenia roszczeń.

 

Na czym polega sprzedaż długu?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - na czym polega sprzedaz dlugu

Na czym polega sprzedaż długu?

Sprzedaż długu, zwana również cesją wierzytelności, to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Oznacza to, że dotychczasowy wierzyciel (cedent) przestaje być wierzycielem, a jego miejsce zajmuje nowy wierzyciel (cesjonariusz).

Dlaczego warto sprzedać dług?

Sprzedaż długu może być korzystna dla obu stron transakcji. Dla cedenta oznacza to możliwość odzyskania części lub całości wierzytelności, nawet jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania. Dla cesjonariusza oznacza to możliwość nabycia wierzytelności po niższej cenie niż jej wartość nominalna.

Jak sprzedać dług?

Sprzedaż długu odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Umowa ta powinna zawierać następujące informacje:

Przejdź do usługi

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat skupu długów?

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Windykacja należności

Co to jest windykacja B2B?

Co to jest windykacja B2B?

Windykacja B2B to inaczej windykacja należności powstałych pomiędzy podmiotami w obrocie gospodarczym. Dotyczy zarówno sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i zobowiązań korporacji, czy spółek akcyjnych.

Co to jest windykacja terenowa?
Co to jest windykacja terenowa

Co to jest windykacja terenowa?

Co to jest windykacja terenowa? –  najczęściej przeprowadzana jest w sytuacji, gdy dłużnik nie reaguje na telefony, maile, wezwanie do zapłaty wysyłane pocztą.

Polega na przeprowadzaniu wizyt w miejscu zamieszkania, pobytu, pracy czy siedzibie firmy. Jest skutecznym i często wykorzystywanym narzędziem w trakcie windykacji należności.

Jakie korzyści daje windykacja terenowa?

Należy zauważyć, że poza możliwością bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, jest także sposobem na ustalenie wielu ważnych faktów dotyczących sytuacji majątkowej dłużnika, przyczyny powstania zadłużenia. 

Poczynione ustalenia mogą odegrać istotną rolę w trakcie późniejszego postępowania sądowego.

W trakcie bezpośredniego spotkania z dłużnikiem windykator terenowy może ustalić termin oraz zasady spłaty zobowiązania, podpisać ugodę, wskazać konsekwencje wynikające z nieterminowego regulowania należności oraz zdyscyplinować dłużnika.

Windykacja terenowa uświadomienie dłużnikowi sytuacji.

Windykacja bezpośrednia umożliwia uświadomienie dłużnikowi, w jakiej sytuacji się znalazł. Działania powinny być jednak prowadzone w sposób świadomy, bez niepotrzebnych emocji.

Windykator terenowy ma za zadaniem przeprowadzić rzeczową oraz spokojną rozmowę z dłużnikiem. W rolę negocjatora z pewnością o wiele trudniej będzie wcielić się wierzycielowi, powstrzymać emocje oraz zachować spokój, ze względu na wcześniejsze relacje z dłużnikiem, szczególnie w sytuacji, gdy zator płatniczy związany z nieregulowaniem zadłużenia przyczynił się do powstania poważnych kłopotów z płynnością finansową w firmie.

Czy monitoring faktur to windykacja?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - czy monitoring faktur to windykacja?

Czy monitoring faktur to windykacja?

Świadoma decyzja

Pojęcie monitoringu faktur często używane jest zamiennie z pojęciem windykacji należności. Nie są to jednak te same usługi.

Monitoring należności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy poprzez bieżący pomiar ryzyka, uniknięcie zatorów płatniczych i umożliwienie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Praktyka pokazuje, że stała opieka nad portfelem należności nie tylko pozwala świadomie zarządzać ryzykiem, ale zwiększa również dyscyplinę płatniczą kontrahentów, co minimalizuje liczbę wierzytelności, które wymagają podjęcia działań windykacyjnych.

W uproszczeniu można przyjąć, że monitoring płatności trwa do chwili przeterminowania należności. W rzeczywistości jednak może trwać również po tym okresie, jeśli pozwala na to sytuacja przedsiębiorstwa i wynika to ze świadomej decyzji wierzyciela.

Przejdź do usługi

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Czy windykacja długów jest skuteczna?

Czy windykacja długów jest skuteczna?

Niezaprzeczalnie windykacja długów jest skuteczna! Niezwykle ważne jest jednak, aby odpowiednio wcześnie podjąć działania pozwalające na odzyskanie należności. Dłużnicy często celowo unikają spłaty zadłużenia, zdając sobie sprawę chociażby z możliwości przedawnienia roszczenia.

Kiedy skierować sprawę do sądu?

Odzyskiwanie należności nie oznacza, że musisz od razu skierować sprawę do sądu i ponieść koszty, związane np. z uiszczeniem opłaty sądowej od pozwu.

Na początku warto podjąć działania o charakterze polubownym – skontaktować się z dłużnikiem, przekazać mu wezwanie do zapłaty.

Jeśli jednak windykacja polubowna okaże się nieskuteczna, nieuniknione będzie przeprowadzenie postępowania sądowego, a gdy dłużnik mimo orzeczenia sądowego nadal nie spłaci zadłużenia, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Czy samodzielne prowadzona windykacja długów jest skuteczna?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, rodzaju podejmowanych działań.

W większości przypadków pomoc specjalistów okazuje się nieocenionym wsparciem, a windykacja długu może zakończyć się jeszcze na etapie przedsądowym.

Często samo wyjaśnienie dłużnikowi możliwych konsekwencji w zwlekaniu ze spłatą zadłużenia jest działaniem skutecznym, nakłaniającym do zmiany postępowania oraz uregulowania zobowiązania.

Po jakim czasie rozpocząć windykacje ?

W przypadku windykacji długów bardzo duże znaczenie odgrywa czas. Im później, tym sytuacja może okazać się trudniejsza z punktu widzenia wierzyciela, dlatego z podjęciem działań nie należy zwlekać, czekając aż dłużnik sam zdecyduje się na uregulowanie długu.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Tak. Wizyta negocjatora nie różni się niczym od wizyty listonosza, czy innej osoby. Nie istnieją żadne uregulowania, które odnosiłyby się do takiej sytuacji w prawie; windykator ma zatem prawo składać dłużnikowi osobiste wizyty. Jest to związane z zasadą prawną, brzmiącą: co nie jest zabronione, jest dozwolone. 

Zagadnienie dotyczące wizyty windykatora (rozumianej jako czynność jednorazowa faktyczna) i jej zgodności z prawem nie wyczerpuje tematu. Gdyby tak było, podmioty windykacyjne nie określałyby rozbudowanych standardów etycznych, które odnoszą się do tego narzędzia prowadzenia windykacji. 


Każdorazowe złożenie wizyty dłużnikowi jest zawsze obarczone ryzykiem. Pierwszym czynnikiem ryzyka jest osoba dłużnika i jej zachowanie. Drugi czynnik to ryzyko prawne, gdyż przeprowadzanie wizyty jest dopuszczalne, jednakże w pewnych sytuacjach podejmowane przez przedstawiciela firmy windykacyjnej działania mogą być postrzegane jako znamiona czynu zabronionego.


Na początku wizyty dłużnik musi zostać poinformowany przez windykatora o jej celu i przyczynie. Oficjalnym powodem wizyty może być niemożność nawiązania z dłużnikiem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, celem natomiast uzgodnienie warunków spłaty zadłużenia.

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika?
WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika?

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika? – Zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty równowartości kwoty 40 EUR, jako rekompensaty za poniesione koszty, związane z odzyskiwaniem należności.

Wskazana kwota jest opłatą zryczałtowaną, co w najprostszym ujęciu oznacza, że w całości jest doliczana do kwoty zobowiązania, bez konieczności wykazywania, jakie koszty w związku z windykacją zostały rzeczywiście poniesione, czyli przedstawiania rachunków oraz innych dokumentów.

Koszty windykacji przewyższają kwotę 40 EUR?

Co w sytuacji, gdy koszty windykacji przewyższają kwotę 40 EUR? W przypadku, gdy koszty windykacji przewyższą kwotę 40 EUR, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Windykacja należności może być prowadzona na koszt dłużnika – w myśl wskazanych powyżej uregulowań.

Jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ustawa dotyczy jedynie transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, a dług musi być związany z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej – akt prawny nie odnosi się więc do windykacji długów od osób prywatnych, konsumentów. Ponadto transakcja, w związku z którą doszło do powstania zadłużenia, musi być zawarta po dniu 28 kwietnia 2013 roku.

Ile kosztują usługi windykacyjne?

Ile kosztują usługi windykacyjne?

Koszt windykacji polubownej

Usługi windykacyjne rozliczane są najczęściej w formie prowizji od odzyskanych należności.
Wysokość prowizji zależy od wielu czynników i waha się od 3 do 50%.
Czynnikiem decydującym jest wiek odzyskiwanego długu. Od tego bowiem w głównej mierze zależy skuteczność postępowania windykacyjnego.
Duże znaczenie ma również rodzaj wierzytelności oraz kwota należności.
Jak odzyskać należności?

Jak odzyskać należności?

Jak odzyskać należności? Żeby odzyskać należności należy podjąć czynności windykacyjne. Na pojęcie windykacji składa się szereg czynności, zarówno faktycznych, jak i procesowych, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli chcesz odzyskać należności np. od nieuczciwego kontrahenta, musisz podjąć odpowiednie kroki. 

Wyróżnić należy trzy etapy windykacji:

Nazywana jest windykacją miękką. Na tym etapie kierowane jest do dłużnika wezwanie do zapłaty oraz negocjowane są warunki spłaty zadłużenia – za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji m.in. telefonu, maila, a także monitorowane działania. Windykacja polubowna może zakończyć się powodzeniem, szczególnie w sytuacji, gdy zadłużenie powstało niedawno;

Gdy windykacji polubowna jest nieskuteczna, dłużnik uchyla się od spełnienia roszczenia, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego oraz uzyskanie orzeczenia sądowego np. nakazu zapłaty. Należy również wystąpić do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności stanie się tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik będzie mógł podjąć postępowanie egzekucyjne;

Prowadzone jest przez komornika, po złożeniu wniosku o rozpoczęcie egzekucji. Niezwykle często zdarza się, że pojęcie egzekucji mylnie utożsamiane jest z windykacją, która z kolei jest terminem znacznie szerszym, obejmującym kilka etapów, o których dokładniej mówiliśmy powyżej. W przypadku prowadzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego, najczęstszą formą egzekucji jest egzekucja z rachunku

Aby odzyskać należności warto jest jak najwcześniej podjąć konkretne działania, ponieważ czas najczęściej działa na niekorzyść wierzyciela.

Jak wygląda windykacja faktur?
Jak wygląda windykacja 5. Jak wygląda windykacja faktur

Jak wygląda windykacja faktur?

Jak wygląda windykacja faktur ? Brak zapłaty za fakturę, częściowe opłacanie zobowiązania, opóźnienia w płatnościach – problemy te dotyczą wielu przedsiębiorców. Bez względu na to, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy przedsiębiorca posiada stałych kontrahentów. 

Co zrobić w sytuacji, gdy mimo upływu czasu faktura nie zostaje uregulowana?

Windykacja faktur to szereg działań zmierzających do uregulowania przez dłużnika powstałego zobowiązania.

Pierwszym krokiem do odzyskania należności jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Pismo należy podpisać oraz wysłać oraz zachować potwierdzenie nadania – można załączyć kopię faktury.

Jeśli dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty, następnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu, a po wydaniu orzeczenia, gdy dłużnik nadal nie reguluje zobowiązania, wystąpienie do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, a następnie skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego.

Jak wnieść sprawę do sądu? - Jak wygląda windykacja faktur?

Dla wielu przedsiębiorców działania te wydają się być dość skomplikowane, a napisanie pozwu jest nie lada wyzwaniem.

Z pomocą przychodzą specjaliści z kancelarii windykacyjnej, którzy podejmą określone działania zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, dzięki czemu zamiast poświęcać czas windykacji należności, będziesz mógł skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu biznesu.  

Jak zlecić windykację należności?

Jak zlecić windykację należności?

Windykacja należności jest trudnym procesem, który pochłania dużo czasu, nerwów, oraz środków. Dlatego też istnieje możliwość zlecenia odzyskania należnych wierzycielowi kwot za pośrednictwem specjalnych podmiotów – są nimi firmy windykacyjne. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, a także wybiera metody odzyskania należności. Zleceniobiorcą jest firma windykacyjna, która po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają na konto zleceniodawcy. Istotne jest to, że zlecenie odzyskania należności może dotyczyć wyłącznie etapu polubownego. Zakres zlecenia może zaś dotyczyć zarówno pojedynczej wierzytelności, jak i całego pakietu.

Cechą charakterystyczną usługi windykacji należności jest to, że – jak sama nazwa wskazuje – pomiędzy obiema stronami podpisywany jest stosunek zlecenia. Zlecenie realizowane jest w formie windykacji bezpośredniej jako bezpośredni kontakt z dłużnikiem – zleceniobiorca działa w imieniu i na polecenie zleceniodawcy. Zleceniodawca ma do wyboru cztery zakresy działania; zakres polubowny obejmuje motywowanie dłużnika do dobrowolnej i szybkiej spłaty zadłużenia. Zakres sądowy obejmuje zaś postępowanie sądowe w trybie nakazowym, działania egzekucyjne to wspomaganie egzekucji komorniczej, prowadzonej przez właściwego miejscowo komornika. Istnieje także zakres pełny windykacji, obejmujący wszystkie postępowania.

Przy zawieraniu zlecenia zleceniodawca zazwyczaj nie jest obciążony żadnymi zaliczkami ani wstępnymi opłatami; wynagrodzenie ma zaś postać prowizji i jest wypłacane za skuteczne wykonanie czynności windykacyjnych. W przypadku nieskutecznego wykonania czynności zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów, związanych z wykonaniem rzeczonych czynności. Na etapie polubownym niektóre firmy windykacyjne określają realny czas realizacji zlecenia na około 30 dni. Umowa między zleceniodawcą a zleceniobiorcą może obejmować długoterminową obsługę, mogą być nią objęte także wymagalne należności, bezsporne i udokumentowane.

Jakie są sposoby odzyskania należności?

Jakie są sposoby odzyskania należności?​

Wyróżnić można dwa podstawowe sposoby odzyskania należności – poprzez prowadzenie samodzielnej windykacji lub zlecenie jej realizacji profesjonalnej kancelarii.

Windykacja to z kolei proces, na który składają się różnorodne czynności, prowadzące do odzyskania należności.

Pierwszym z nich jest tzw. windykacja miękka, czyli działania o charakterze polubownym, takie jak np. wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. 

Windykacja twarda to postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne – prowadzone przez komornika, jeśli dłużnik mimo wydania przez sąd orzeczenia, nadal nie wykona swojego zobowiązania.

Sposoby odzyskania należności

Samodzielny oraz z udziałem kancelarii windykacyjnej, znacznie różnią się między sobą, przede wszystkim fachowością podejmowanych działań. Samodzielna windykacja należności wymaga poświęcenia czasu, a także dokładnego zweryfikowania, jakie działania są dopuszczalne przepisami prawa, dlatego dla wielu osób jest naprawdę dużym wyzwaniem.

Skorzystanie z usług profesjonalisty,  to oszczędność czasu, dzięki powierzeniu problemu specjalistom, na co dzień zajmującym się odzyskiwaniem należności. Kancelaria windykacyjna w ramach prowadzonych działań przygotuje oraz wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Będzie uczestniczył także w negocjacjach prowadzonych między wierzycielem oraz dłużnikiem. Co więcej, windykator będący jednocześnie pełnomocnikiem wierzyciela może w jego imieniu np. złożyć do sądu pozew o zapłatę, nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Na czym polega windykacja należności?
Kancelaria Prawna Lex Legis Group - skuteczna windykacja długów

Na czym polega windykacja należności?

Dochodzenie roszczeń

Windykacja należności to dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej lub sądowej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Etapy windykacji

Początkowym etapem postępowania windykacyjnego jest windykacja polubowna. Stanowi ona rodzaj mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Opiera się na dialogu i negocjacjach, a jej nadrzędnym celem jest doprowadzenie do ugody.

Profesjonalnie prowadzona windykacja polubowna wykazuje dużą skuteczność.

Windykacja polubowna

Jak zlecić windykację należności?

Jak zlecić windykację należności?

Windykacja należności jest trudnym procesem, który pochłania dużo czasu, nerwów, oraz środków. Dlatego też istnieje możliwość zlecenia odzyskania należnych wierzycielowi kwot za pośrednictwem specjalnych podmiotów – są nimi firmy windykacyjne. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, a także wybiera metody odzyskania należności. Zleceniobiorcą jest firma windykacyjna, która po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają na konto zleceniodawcy. Istotne jest to, że zlecenie odzyskania należności może dotyczyć wyłącznie etapu polubownego. Zakres zlecenia może zaś dotyczyć zarówno pojedynczej wierzytelności, jak i całego pakietu.

Cechą charakterystyczną usługi windykacji należności jest to, że – jak sama nazwa wskazuje – pomiędzy obiema stronami podpisywany jest stosunek zlecenia. Zlecenie realizowane jest w formie windykacji bezpośredniej jako bezpośredni kontakt z dłużnikiem – zleceniobiorca działa w imieniu i na polecenie zleceniodawcy. Zleceniodawca ma do wyboru cztery zakresy działania; zakres polubowny obejmuje motywowanie dłużnika do dobrowolnej i szybkiej spłaty zadłużenia. Zakres sądowy obejmuje zaś postępowanie sądowe w trybie nakazowym, działania egzekucyjne to wspomaganie egzekucji komorniczej, prowadzonej przez właściwego miejscowo komornika. Istnieje także zakres pełny windykacji, obejmujący wszystkie postępowania.

Przy zawieraniu zlecenia zleceniodawca zazwyczaj nie jest obciążony żadnymi zaliczkami ani wstępnymi opłatami; wynagrodzenie ma zaś postać prowizji i jest wypłacane za skuteczne wykonanie czynności windykacyjnych. W przypadku nieskutecznego wykonania czynności zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów, związanych z wykonaniem rzeczonych czynności. Na etapie polubownym niektóre firmy windykacyjne określają realny czas realizacji zlecenia na około 30 dni. Umowa między zleceniodawcą a zleceniobiorcą może obejmować długoterminową obsługę, mogą być nią objęte także wymagalne należności, bezsporne i udokumentowane.

Windykacja sądowa

Jak zlecić windykację należności?

Jak zlecić windykację należności?

Windykacja należności jest trudnym procesem, który pochłania dużo czasu, nerwów, oraz środków. Dlatego też istnieje możliwość zlecenia odzyskania należnych wierzycielowi kwot za pośrednictwem specjalnych podmiotów – są nimi firmy windykacyjne. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, a także wybiera metody odzyskania należności. Zleceniobiorcą jest firma windykacyjna, która po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają na konto zleceniodawcy. Istotne jest to, że zlecenie odzyskania należności może dotyczyć wyłącznie etapu polubownego. Zakres zlecenia może zaś dotyczyć zarówno pojedynczej wierzytelności, jak i całego pakietu.

Cechą charakterystyczną usługi windykacji należności jest to, że – jak sama nazwa wskazuje – pomiędzy obiema stronami podpisywany jest stosunek zlecenia. Zlecenie realizowane jest w formie windykacji bezpośredniej jako bezpośredni kontakt z dłużnikiem – zleceniobiorca działa w imieniu i na polecenie zleceniodawcy. Zleceniodawca ma do wyboru cztery zakresy działania; zakres polubowny obejmuje motywowanie dłużnika do dobrowolnej i szybkiej spłaty zadłużenia. Zakres sądowy obejmuje zaś postępowanie sądowe w trybie nakazowym, działania egzekucyjne to wspomaganie egzekucji komorniczej, prowadzonej przez właściwego miejscowo komornika. Istnieje także zakres pełny windykacji, obejmujący wszystkie postępowania.

Przy zawieraniu zlecenia zleceniodawca zazwyczaj nie jest obciążony żadnymi zaliczkami ani wstępnymi opłatami; wynagrodzenie ma zaś postać prowizji i jest wypłacane za skuteczne wykonanie czynności windykacyjnych. W przypadku nieskutecznego wykonania czynności zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów, związanych z wykonaniem rzeczonych czynności. Na etapie polubownym niektóre firmy windykacyjne określają realny czas realizacji zlecenia na około 30 dni. Umowa między zleceniodawcą a zleceniobiorcą może obejmować długoterminową obsługę, mogą być nią objęte także wymagalne należności, bezsporne i udokumentowane.

Wywiad gospodarczy

Co to jest wywiad gospodarczy?

Co to jest wywiad gospodarczy?

Definicja

Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji podmiotom gospodarczym.

Czy do analizy raportu handlowo-gospodarczego konieczna jest wiedza specjalistyczna?

Czy do analizy raportu handlowo-gospodarczego konieczna jest wiedza specjalistyczna?

Raport handlowo-gospodarczy stanowi nieodłączną część wywiadu gospodarczego. Wywiad gospodarczy, ze względu na szerokie zastosowanie, powinien być przeprowadzony na podstawie możliwie największej liczby niezależnych źródeł informacji. Stąd też pewne informacje, przy braku wiedzy specjalistycznej, mogą okazać się niezrozumiałe bądź niejasne.

Dlatego na pierwszej stronie raportu znajduje się podsumowanie najistotniejszych parametrów oraz rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego.

Dzięki temu, nawet bez specjalistycznej wiedzy i znajomości branżowej nomenklatury, otrzymane informacje są jednoznaczne i zrozumiałe.

Czy wywiad gospodarczy jest legalny?

Czy wywiad gospodarczy jest legalny?

Etyka i prawo

Wywiad gospodarczy dokonywany jest zgodnie z zasadami etyki i prawem.