FAQ

Sprzedaż wierzytelności to pojęcie nieznane wielu konsumentom, z kolei jest często spotykane w nomenklaturze finansowej. Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią. Co istotne przeniesienie wierzytelności nie wymaga udziału dłużnika ani jego zgody, ponieważ jego sytuacja pozostaje niezmienna, następuje tylko zmiana Wierzyciela. Tym samym na nabywcę wierzytelności, razem z wierzytelnością główną, przechodzą wszelkie związane z nią prawa […]

czytaj więcej..

Wyróżnić można dwa podstawowe sposoby odzyskania należności – poprzez prowadzenie samodzielnej windykacji lub zlecenie jej realizacji profesjonalnej kancelarii. Windykacja to z kolei proces, na który składają się różnorodne czynności, prowadzące do odzyskania należności.   Pierwszym z nich jest tzw. windykacja miękka, czyli działania o charakterze polubownym, takie jak np. wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty.  Windykacja twarda to postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne – prowadzone przez komornika, jeśli dłużnik mimo wydania przez sąd orzeczenia, […]

czytaj więcej..

Niewykupienie w terminie przez emitenta obligacji oznacza, że po stronie wierzyciela powstaje roszczenie do wykupienia przez dłużnika obligacji. Niezaprzeczalnie, gdy emitent nie wykupił obligacji, to inwestor musi podjąć kroki, aby odzyskać należne mu środki. W praktyce może się okazać, że jest to zadanie dość trudne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego warto rozważyć proponowaną przez nas alternatywę. W ramach naszych usług oferujemy skup obligacji inwestorskich.

czytaj więcej..

Windykacja należności jest trudnym procesem, który pochłania dużo czasu, nerwów, oraz środków. Dlatego też istnieje możliwość zlecenia odzyskania należnych wierzycielowi kwot za pośrednictwem specjalnych podmiotów – są nimi firmy windykacyjne. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, a także wybiera metody odzyskania należności. Zleceniobiorcą jest firma windykacyjna, która po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają na konto zleceniodawcy. Istotne jest to, że zlecenie odzyskania […]

czytaj więcej..

Tak. Wizyta negocjatora nie różni się niczym od wizyty listonosza, czy innej osoby. Nie istnieją żadne uregulowania, które odnosiłyby się do takiej sytuacji w prawie; windykator ma zatem prawo składać dłużnikowi osobiste wizyty. Jest to związane z zasadą prawną, brzmiącą: co nie jest zabronione, jest dozwolone.  Zagadnienie dotyczące wizyty windykatora (rozumianej jako czynność jednorazowa faktyczna) i jej zgodności z prawem nie wyczerpuje tematu. Gdyby tak było, podmioty windykacyjne nie określałyby rozbudowanych standardów […]

czytaj więcej..

Monitoring płatności zapewnia płynność finansową głównie poprzez stały kontakt z kontrahentami, przypominanie im o zbliżających się terminach płatności, szczególnie w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Doświadczenia naszych Klientów pokazują, że prowadzony przez nas monitoring faktur znacznie poprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Dzięki utrzymywaniu relacji partnerskich kontrahenci chętniej informują również o spodziewanych opóźnieniach w płatności jeszcze przed terminem wymagalności, co pozwala na szybkie wdrożenie działań zapobiegawczych. Prowadzone przez nas bieżące analizy wpływów […]

czytaj więcej..

Dochodzenie roszczeń Windykacja należności to dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej lub sądowej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Etapy windykacji Początkowym etapem postępowania windykacyjnego jest windykacja polubowna. Stanowi ona rodzaj mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Opiera się na dialogu i negocjacjach, a jej nadrzędnym celem jest doprowadzenie do ugody. Profesjonalnie prowadzona windykacja polubowna wykazuje dużą skuteczność.

czytaj więcej..

Windykacja B2B to inaczej windykacja należności powstałych pomiędzy podmiotami w obrocie gospodarczym. Dotyczy zarówno sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i zobowiązań korporacji, czy spółek akcyjnych.

czytaj więcej..

Definicja Weksel to papier wartościowy, ściśle określony przez prawo wekslowe. Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie jednej strony do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Regulacje prawne Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Funkcje weksla płatnicza kredytowa obiegowa gwarancyjna refinansowa

czytaj więcej..

Definicja Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny. Jest to weksel podpisany, ale niewypełniony lub celowo wypełniony tylko w części. Podpisany weksel in blanco, który zawiera upoważnienie odbiorcy do jego wypełnienia może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań wystawcy.   Deklaracja wekslowa Deklaracja wekslowa (zwana również porozumieniem wekslowym) określa warunki wypełnienia weksla in blanco. Dokument ten stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwym wypełnieniem weksla in blanco.

czytaj więcej..

Definicja Weksel trasowany (trata) to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty. Wystawca weksla wskazuje osobę (instytucję, firmę), która ma zapłacić określoną kwotę na rzecz konkretnego wierzyciela. Beneficjentem może być sam wystawca dokumentu.

czytaj więcej..

Szybka i prosta egzekucja Windykacja należności na drodze sądowej jest skomplikowana i czasochłonna. Wiąże się też z dużym nakładem finansowym. To najważniejsze czynniki, które często utrudniają, a wręcz uniemożliwiają dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane. Wyjątkiem są roszczenia z weksla. Ich odzyskiwanie należy bowiem do najszybszych i najprostszych. Posiadanie weksla umożliwia szybką egzekucję należności, ponieważ dla roszczeń w z weksla ma zastosowanie postępowanie nakazowe.   Właściwość sądu Pozew w sprawie dochodzenia roszczeń z weksla może […]

czytaj więcej..

Bez względu na rodzaj weksla, roszczenie wekslowe nie może trwać w nieskończoność. Kwestie przedawnienia reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia płatności wekslu. Posiadacz wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem jednego roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” licząc od dnia płatności. […]

czytaj więcej..

Środki pieniężne w pewnym sensie są zamrożone w wekslu. Aby sprzedać weksel należy zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy, która zaproponuje najlepsze warunki odkupu. Pierwszym etapem sprzedaży weksla jest jego weryfikacja. Następnie przeprowadzana jest wycena, z tymże na tym etapie brane są pod uwagę różne aspekty. Do transakcji dochodzi dopiero w momencie, gdy obie strony się na nią zdecydują.

czytaj więcej..

Weksel jak najbardziej można sprzedać – wystawcy weksla mogą zdecydować się na jego sprzedaż. Przede wszystkim skupowi podlegają weksle in blanco, weksle własne, stanowiące zabezpieczenie umowy cywilnoprawnej. Sprzedaż weksla to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy wystawca chce szybko odzyskać środki, nie ma czasu na prowadzenie działań windykacyjnych, a dłużnik nie reaguje na wezwania do wykupu weksla.

czytaj więcej..

Weksel stanowi rodzaj zabezpieczenia, a także skuteczne narzędzie dochodzenia roszczeń. Prowadzony skup weksli to oferta dla osób, które chcą sprzedać weksel. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie środków jeszcze przed terminem płatności, wskazanym na wekslu, dodatkowo stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązała się ze swojego zobowiązania. Skup wierzytelności to sposób na zaoszczędzenie czasu oraz nerwów, podczas dochodzenia roszczeń.

czytaj więcej..

Jak wygląda windykacja faktur ? Brak zapłaty za fakturę, częściowe opłacanie zobowiązania, opóźnienia w płatnościach – problemy te dotyczą wielu przedsiębiorców. Bez względu na to, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy przedsiębiorca posiada stałych kontrahentów.    Co zrobić w sytuacji, gdy mimo upływu czasu faktura nie zostaje uregulowana? Windykacja faktur to szereg działań zmierzających do uregulowania przez dłużnika powstałego zobowiązania. Pierwszym krokiem do odzyskania należności jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Pismo […]

czytaj więcej..

Niezaprzeczalnie windykacja długów jest skuteczna! Niezwykle ważne jest jednak, aby odpowiednio wcześnie podjąć działania pozwalające na odzyskanie należności. Dłużnicy często celowo unikają spłaty zadłużenia, zdając sobie sprawę chociażby z możliwości przedawnienia roszczenia.   Kiedy skierować sprawę do sądu? Odzyskiwanie należności nie oznacza, że musisz od razu skierować sprawę do sądu i ponieść koszty, związane np. z uiszczeniem opłaty sądowej od pozwu. Na początku warto podjąć działania o charakterze polubownym […]

czytaj więcej..

Jak odzyskać należności? Żeby odzyskać należności należy podjąć czynności windykacyjne. Na pojęcie windykacji składa się szereg czynności, zarówno faktycznych, jak i procesowych, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz odzyskać należności np. od nieuczciwego kontrahenta, musisz podjąć odpowiednie kroki.  Wyróżnić należy trzy etapy windykacji: • Windykacja polubowna: Nazywana jest windykacją miękką. Na tym etapie kierowane jest do dłużnika wezwanie do zapłaty oraz negocjowane są warunki […]

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację